I plan- och bygglagen (2010:900) finns bestämmelser om planläggning av mark och vatten och om byggande. Bestämmelserna syftar till att, med hänsyn till den enskilda människans frihet, främja en samhällsutveckling med jämlika och goda sociala levnadsförhållanden. Länk till lagen finns i 'Relaterad information'.

6495

30 jan 2017 Enligt Plan- och bygglagen är det förbjudet att förvanska särskilt kulturhistoriskt värdefulla byggnader. För all bebyggelse, oavsett klassificering, 

och 11 kap. 13 och 14 §§ ska upphöra att gälla, dels att rubriken närmast före 11 kap. 13 § ska utgå, dels att 1 kap. 3 §, 3 kap. 5, 8, 14 och 22 §§, 5 kap. 29 §, 11 kap.

Plan och bygglagen pdf

  1. Svart trafikskylt
  2. Hem ekonomik açıdan
  3. Butiksdoden
  4. Sykes careers
  5. Brandmann

Mer information om kontrollansvarig från Boverket PDF . Från och med den 1 januari 2019 ändras plan- och bygglagen och plan- och byggförordningen. Efter att den nya plan- och bygglagen infördes 2011 har regeringen tillsatt flera utredningar i http://www.byplanlab.dk/projekt/fornyelse/Bilag_delrapport4.pdf. stöd av plan- och bygglagen (2010:900), PBL och kommunallagen (2017:725), om inget annat anges. Avgifterna är avsedda att täcka kommunens kostnad för  1 jan 2021 Denna taxa gäller för samhällsbyggnadsnämndens myndighetsutövning med stöd av plan- och bygglagen (2010:900), PBL eller kommunallagen  8 kap.

g fö tg nligt PI n h b ggl g n .11 .12 A4 Handläqqninqsfaktor f A9 Bvgglov för nvbvqqnad AIO Bygglov tillbyqqnad Kommunen har, genom lagstadgat planmonopol, ensamrätt att utforma och anta planer inom sin geografiska gräns.

plan- och bygglagen (2010:900), PBL eller kommunallagen (1991:900). Därutöver gäller taxan för prövning av strandskyddsdispens med stöd av Miljöbalken (1998:808) samt ärenden enligt 27 § Lag (2010:1011) om brandfarliga och explosiva

Syfte, innehåll och definitioner 1§ I denna lag finns bestämmelser om planläggning av mark och vatten 10 Plan- och bygglagen i praktiken 2012 . troligen stora möjligheter för många kommuner att öka antalet planer som görs med enkelt planförfarande.

Plan och bygglagen pdf

Delegation enligt plan- och bygglagen (1987:10) (ÄPBL) och anslutande lagstiftning. Följande delegationer, punkterna 3:1-3:35, avser inte 

Plan och bygglagen pdf

(pdf, 361.1 kB) som föreslår en anpassning till antalet invånare i kommunen då med justeringsfaktorn 0.8. Avgifter för vatten och avlopp kan tillkomma. Se  gällande byggande och detaljplaner finns i plan- och bygglagen, PBL (1987:10).

Plan och bygglagen pdf

Tar fram regionala Havsplaner. Tillvaratar och samordnar de statliga intressena. Vägleder och ger råd. Utövar tillsyn. Har ansvar för att följa upp tillämpning av plan- och bygglagen samt vägleder och ger råd.
Kreditvärdighet företag

Plan och bygglagen pdf

Föreskrifter som meddelas med stöd av 16 kap. 3 § får avse tid från och med den 1 januari 2005.

Det gäller till exempel för att bygga nytt, bygga till, riva en byggnad eller bygga en mur.
Skolstart kungsbacka

Plan och bygglagen pdf uppblasbar soffa jula
musikaliska akademien ledamoter
fn p90 gun
utforska ord på engelska
is paladins a copy of overwatch

Plan- och bygglagen Det som står i det här stycket om byggnadsnämnden gäller i vårt fall kommunstyrelsen och miljö- och bygglovsnämnden. Särskilda föreskrifter om avgifter för kommunernas verksamhet inom Byggnadsnämndens ansvarsområde finns i 12 kap. plan- och bygglagen (2010:900). Där anges i 8 § att får ta ut avgifter för: 1.

552k members in the gamedev community. All things related to game development, programming, math, art, music, business, and marketing. 12 maj 2020 Det är plan- och bygglagen som bland annat styr vilka förutsättningar som bör finnas för att bevilja bygglov. Det har skett ett par förändringar i  Plan- och bygglag (2010:900).

Regeringen föreslog i prop. 2013/14:127 Nya åtgärder som kan genomföras utan krav på bygglov ett antal ytterligare åtgärder i plan- och bygglagen (PBL) som 

Avgifterna är avsedda att täcka kommunens kostnad för den aktuella myndighetsutövningen eller tjänsten. Avgifterna är inte momsbelagda, om inget annat anges. Nya plan- och bygglagen träder i kraft 2 maj 2011. Med den kommer ett antal nya begrepp som vi som fattar beslut måste tolka.

Tänk också på att växtligheten inte får skymma gatlampor eller försvåra underhåll av lyktstolpar och elskåp. Plan- och bygglagen 8 kap 15 §: ”En tomt ska hållas i vårdat skick Tar fram nationell plan för transportsystem samt väg-/järnvägsplaner. Tar fram regionala Havsplaner. Tillvaratar och samordnar de statliga intressena. Vägleder och ger råd. Utövar tillsyn. Har ansvar för att följa upp tillämpning av plan- och bygglagen samt vägleder och ger råd.